PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Litlebergen Båtforening

Kven er vi og kva gjer vi?

Foreningens formål er på ideell basis å samle eiere av fritidsbåter for å ivareta felles interesser, herunder ved å: 
  • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i sikre båthavner og opplagsplasser
  • utbre kunnskap om sjøvett og båtmateriell
  •  forebygge forurensing av sjø og strandsone- samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet
  • forvalte foreningens anlegg og eiendom i tråd med ovennevnte formål og til medlemmenes best

Medlemskap

1. "Aktive medlemmer” er medlemmer som har betalt innskudd for bryggeplass, og som derfor har rett til å ha båt liggende i foreningens brygger. ”Passive medlemmer” er medlemmer som ikke har betalt innskudd for bryggeplass. Passive medlemmer har fortrinnsrett til kjøp av bryggeplass etter ansiennitet. Alle medlemmer forplikter seg til å arbeide for foreningens formål, og innordne seg etter de vedtak som lovlig fattes av foreningens organer.

2. Som aktivt medlem kan kun opptas personer som er bosatt i Meland eller Lindås kommuner. Ett medlemskap kan kun innehas av én person.

3. Medlemskapet kan, ved melding til styret, overføres til ektefelle, samboer eller barn, forutsatt at vedkommende oppfyller vilkårene i punkt 2.

4. I særlige tilfeller kan styret, etter begrunnet søknad, gi dispensasjon fra bostedskravet. Ved vurderingen av om dispensasjon skal gis, skal det legges vekt på: - om søknaden er et ledd i overføring av medlemskap ved arv eller booppgjør - søkerens tilknytning til båtforeningen - søkerens tilknytning til Lindås og Meland kommuner.

5. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse skal skje skriftlig innen årets utgang.

Kontakt

Ingvald Bastesen, Tlf.: 56178143, Mob: 90927402, e-post: ibas@bkkfiber.no

Havnesjef: Jan Helge Andersen, Tlf. 41370166

Gjestehavn

Båtturister som fer forbi kan i dag leggja seg til i tomme bryggjer, 
sjå på havnekartet kven det er si og ringja vedkomande eigar om det er ok.
Vi skal nok få det lettare og bedre når vi får ferdig uteområda og 
gjort noko med fasilitetene i Mølla